Data Management – se hela kedjan! 

En kedja med bruten länk

För att en organisation ska få nytta av sina data behöver en hel kedja av förutsättningar vara uppfyllda. Vi behöver se och förstå hela kedjan för att hitta och förstärka svaga länkar. 

/Peter Tallungs, IRM, 2021-04-08

En organisations data är en tillgång. Om vi kan hantera den tillgången på ett bra sätt så ger den mångfalt tillbaka. Data kan inte bara stödja verksamheten operativt utan också användas analytiskt, det vill säga ge insikter och kunskap och därmed ligga till grund för beslut och handling. Men för att en datatillgång verkligen ska ge nytta måste den tas om hand, den måste förvaltas aktivt. Det är det vi kallar Data Management.

Data Management är ett område med stor spännvidd och som inkluderar alla de åtgärder som behövs för att ta hand om en dataresurs för att maximera dess värde.
För att få överblick över området kan vi använda oss av en modell över en tänkt kedja av förutsättningar, från det att data registreras någonstans tills det att man får nytta av dessa data i organisationen. Modellen är en uppräkning av förutsättningar som tillsammans bildar en kedja, där varje förutsättning behöver uppfyllas. Jag har ofta visat denna modell i olika sammanhang för att visa vad Data Management kan omfatta. Modellen kan dock kännas en aning konstlad. Man har försökt pressa in lite för mycket, speciellt i slutet av kedjan. Som jag skrev i artikeln ”Data eller information” skapas sällan kunskap direkt ur data på ett linjärt sätt vilket modellen ger sken av. Kunskapsprocessen i en organisation är en växelverkan mellan flera olika handlingar och källor, där data visserligen är en viktig källa men ändå endast en av de inblandade faktorerna. Så vi ska ta modellen med en nypa salt. Men jag tycker ändå att modellen, trots sina begränsningar, har sin poäng i att den positionerar Data Management i förhållande till angränsande och överlappande discipliner. Modellen presenteras i det följande.

Kedjan av förutsättningar

Nyttan av data uppstår bara om en serie av förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar bildar länkar i en kedja. Varje förutsättning blir meningsfull endast om alla föregående förutsättningar i kedjan är uppfyllda. Som bekant är det den svagaste länken i en kedja som avgör om den håller. Det spelar då ingen roll hur starka de andra länkarna är. Svagheten i en länk vägs inte upp av styrkan i de andra.

Kedjan av förutsättningar kan listas som nedan. För varje förutsättning ger vi exempel på faktorer som kan bidra till att den förutsättningen kan uppfyllas.

1. Att rätt data finns 

Att det någonstans (innanför eller utanför organisationen) finns rätt data, det vill säga som handlar om rätt saker och är anpassade till situationen.

Bidragande faktorer: Dataplanering, dataanalys, processutveckling, utveckling av applikationer för registrering, Business Intelligence, givare för insamling av data, givare för maskindata med flera.

2. Att man känner till att dessa data finns och var de finns 

Det händer ofta att data finns men att de som behöver den inte vet om det. Då stoppar det redan här.

Bidragande faktorer: Aktivt sökande av datakällor och datatjänster, datakataloger, Data Dictionary, utbildning, kommunikation, informationsmodeller/-kartor med flera.

3. Att man kan nå och få fram dessa data 

Kan vara via maskinella eller manuella tekniker.

Bidragande faktorer: Applikationer, intranät, internet, sökmotorer, SQL, Data Warehouse, API-er, datatjänster, presentationstekniker med flera.

4. Att man kan förstå dessa data

Det vill säga att man kan tolka dess innebörd och syfte med stöd av sina egna referensramar.

Bidragande faktorer: Utbildning, erfarenhet, definitionsarbete, namngivning, modeller/kartor, metadata, dokumentation, informationsanalys med flera.

5. Att man kan lita på informationen

Att man kan lita på att den information man tagit till sig stämmer med verkliga förhållanden.

Bidragande faktorer: Metadata, källhänvisningar, goda erfarenheter, datakvalitetsarbete, redundans med flera.

6. Att man kan vidarebearbeta data

Att man kan sortera, filtrera, kombinera, summera och sammanställa data och därmed bilda sig ytterligare sammanfattad/komplex information som blir mer användbar för att dra kunskaper ur.

Bidragande faktorer: Data-analysverktyg och metoder, Data Science, rapportverktyg, aktivt arbete med framtagning och förvaltning av rapporter med flera.

7. Att man kan dra korrekta slutsatser från informationen

Från informationen man fått fram behöver man sedan kunna dra slutsatser som är relevanta i sammanhanget.

Bidragande faktorer: Domänkunskap, erfarenhet, överblick, logisk förmåga, abstraktionsförmåga, konkretionsförmåga med flera.

8. Att man kan besluta sig för ett handlingsalternativ

Detta baserat på slutsatserna, intuition, beslutsstil och personliga faktorer.

Bidragande faktorer: Beslutstil, beslutsförmåga, belöningssystem, rekrytering, organisationskultur, personlig utveckling med flera.

9. Att man kan gå från beslut till handling

Det vill säga verkställa och agera.

Bidragande faktorer: Genomförandekraft, motivation, handlingsberedskap, inräkning och kultur för att agera med flera.

Se hela kedjan

Varje gång en nytta av dataförsörjningen har uppstått har varje länk i kedjan hållit. Om en enda länk i kedjan brister blir värdet noll. Det vill säga ingen nytta, endast kostnader. Helheten är därmed viktig. Inom Data Management behöver vi se hela kedjan, hitta de svaga länkarna och stärka dessa. Vi behöver därmed satsa brett på informationsteknik och verksamhet samt människa och teknik i samverkan.

Var kommer Data Management in?

Vi kan succesivt dela in kedjan i större sträckningar, vilka var och en kan ges en rubrik. Låt oss se var vi som jobbar med Data Management kommer in.

 • Länk 1-3: Utdata till användaren
  Det är det som it- funktionen i organisationer vanligen avgränsar sin uppgift till. Man ser vanligen inte det som sin uppgift att tala om vad data betyder eller vilken kvalitet de har.
 • Länk 1-5: Informationsförsörjning
  Det bör vara vår uppgift inom Data Management att lyfta organisation och arbetssätt till att omfatta hela informationsförsörjningen. Vi informationsarkitekter kan kanske göra störst nytta då det gäller att stärka länk fyra och fem så att hela informationsförsörjningen håller.
 • Länk 1-7: Informationsförsörjning och användning
  Det bör även ingå i informationsarkitektens uppgift att bidra till att analytiska användare har verktyg för att bearbeta de data de har tillgång till. Vi behöver av många skäl samarbeta nära med den typen av användare. Inte minst för att det ger insikter i hur vi kan bidra med att få mer data och i rätt form.
 • Länk 1-9: Hela kedjan till och med att nytta uppstår
  Hur användarna av data drar slutsatser, beslutar och agerar, på basis av data, kan vi inte direkt påverka. Dock behöver vi observera och arbeta tätt ihop med de som gör det. För det ger insikter om vad vi som arbetar med informationsarkitektur eller Data Management behöver bidra med.

Hur långt sträcker sig ditt intresse?

Hur långt sträcker sig ditt intresse och engagemang? Hur ser du på din eller ditt teams roll? Vilken länk är svagast i din organisation? Kan du göra något för att stärka den?
Dina erfarenheter och tankar är välkomna.

/Peter Tallungs, IRM

 

Taggar: #Data Management

Peter Tallungs

21.04.08