IRM:s integritetspolicy

IRM AB, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Varför håller IRM persondata

För att kunna genomföra lyckade och värdeskapande leveranser så krävs att vi jobbar i tätt samarbete med en mängd olika personer. För att göra det på ett effektivt sätt så behöver vi hålla personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar när och varför vi håller personuppgifter.
Om du undrar något kring våran syn på och hantering av integritet och dataskydd skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@irm.se.

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. IRM har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

IRM-koncernens moderföretag är IRM AB, med organisationsnummer 556424-2773. Koncernen bedriver sin verksamhet inom IT-området. De företag som ingår i koncernen är:
IRM Consult AB, med organisationsnummer 556219-6690
IRM Design AB, med organisationsnummer 556295-4494
IRM Information Architecture AB, med organisationsnummer 559085-2793
IRM Solution AB, med organisationsnummer 556579-1133.
Nedan i denna text används samlingsnamnet IRM för koncernen och dess dotterbolag.

IRM, personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

IRM erbjuder Dig möjlighet att via vår webbplats, våra nyhetsbrev, telefon och mail beställa produkter, tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av information och erbjudanden inom IRMs verksamhetsområde. På vår webbplats, via våra nyhetsbrev, telefon och mail får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för fakturering.

Vilka uppgifter samt vilken information håller vi?

Vi håller kontaktinformation samt information om var personen arbetade och i vissa fall vilken roll personen hade hos det företaget . Vid kurser eller andra träffar som vi arrangerar håller vi även eventuell information om specialkost eller andra specifika önskemål som angivits. Information om specifika önskemål tas bort efter den specifika träffen medan kontaktinformation behålls om samtycke ges eller om annan legal grund finns.

De uppgifter IRM har i sitt kundregister är de kontaktuppgifter du själv lämnat i kontakt med IRM. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om anledningen till kontakten; inköp/typ av utbildning/konferens/workshop/kompetensmöte /leverantör till IRM.

Om du gått på någon utbildning/konferens/workshop/kompetensmöte där vi levererat via samarbetspartner så har vi noterat ditt namn, e-post, företag och vilken utbildning/konferens/workshop/kompetensmöte det var.

Vårt kundregister, generellt, innehåller personuppgifter som namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter. Notera att vi inte använder personnummer i vår hantering av personuppgifter.

Uppgifterna används av IRM för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att IRM, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, erbjudanden och annonser.

Våra syften

Utbildning/Kursleverans

Legal grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden samt andra berättigade intressen.

Under utbildningen: För att kunna kommunicera med kommande och befintliga kursdeltagare och för att kunna administrera kursleveransen på ett effektivt sätt.

Efter kursen: För att i efterhand kunna styrka ett deltagande vid t.ex. behov av att få ut ett nytt certifikat eller om en potentiell arbets- eller uppdragsgivare vill verifiera ditt ett cv.

Produkt/Tjänsteleverans

Legal grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden samt andra berättigade intressen.

Under leveransen: För att effektivt bedriva våran leverans så sparar vi kontaktuppgifter till de personer som vi behöver kommunicera med under den pågående leveransen.

Efter leveransen: För att vid en senare leverans ha en förståelse kring vilka verksamhetspersoner som deltog och från vilka källor modeller och analyser härstammar. Det ger oss också en kortare uppstartstid vid en senare leverans som kan omfatta samma område och därmed samma verksamhetspersoner.

Nätverksbyggande

Legal grund: Samtycke

Vi har som ambition att tillsammans med kunder och andra partners bidra till att idéer och metoder kring verksamhet- och affärsutveckling diskuteras och vidareutvecklas. För att kunna göra detta så behöver vi kontakt med andra som är intresserade av dessa områden. För detta syfte så håller vi persondata om personer som anmält intresse för dessa ämnen och valt att vara en del av vårt nätverk.

Vi använder informationen för att kunna erbjuda relevanta träffar och artiklar till dessa personer samt att sammanföra personer som vi tror kan ha nytta av varandras tankar och kompetens.

Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vilka delar vi informationen med?

Vi delar inte med oss av våra personuppgifter till någon annan part.
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt att begära ut information och rättelser med mera

Om du inte vill att IRM behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du avregistrera dig på nyhetsbrevet du fått eller skriftligen anmäla detta till IRM.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som IRM behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur IRM behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen.

Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd. Inom 3 månader efter förfrågan ska du ha fått ett registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Personuppgifter sparas till dess användaren själv säger upp samtyckesavtalet, om vi måste behålla dem enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Om cookies

På irm.se används cookies. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till vår användning av cookies samt insamling och användning av information som vi får genom din användning av webbplatsen. Denna information är helt anonym. Den information IRM får är hur webbplatsen används samt demografisk data. Denna information används för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. IRMs kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Välja bort cookies

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar och du kan även ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Här finns viss information om hur du kan hantera cookies för olika webbläsare . Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.
Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

irm.se använder Piwik PRO som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras på servrar i Tyskland. Denna information används i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Piwik PRO kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om IRM genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer IRM att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy finns publicerad på IRMs webbplats.

Kontakt

Sättet vi behandlar personuppgifter kan utvecklas över tiden. Även om IRM informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på www.irm.se för aktuell version.

IRMs personuppgiftsombud kan nås via e-post eller brev.

Via e-post: dataskydd@irm.se, Via brev: IRM AB, Personuppgiftsombud, Garvargatan 9c, 112 21 Stockholm.