Informationsmodellering: Integrera text och grafik

En modell – informationsmodell eller annan modell – är inte komplett förrän den är gestaltad i både grafik och text. Och vi bör sträva efter att integrera texten och grafiken så långt det är möjligt.

Det vanliga är att en informationsmodell endast görs som ett ER-diagram. Så vanligt att många till och med sätter likhetstecken mellan informationsmodell och ER-diagram. Ibland kan diagrammet åtföljas av text vid sidan av. Men då ser man vanligen inte texten som en fullvärdig del av modellens gestaltning utan som en bifogad förklaring av modellen. Skillnaden kan tyckas subtil men är avgörande menar jag, för vår förståelse av vad en modell är.

En komplett modell bör vara gestaltad i både diagram och text

Jag menar att en informationsmodell bör vara gestaltad i både text och grafik. Det är sant att en bild säger mer än tusen ord. Men det är likafullt sant att en text säger mer än tusen bilder. Och ännu mera sant att med text och bild tillsammans så får vi en synergi som når ännu längre i tydlighet och klarhet. När vi behöver uttrycka oss både visuellt och verbalt, blir det inte bara tydligare utan vi kan även tänka klarare.

Modeller är våra centrala verktyg. Och hur vi gestaltar dem är avgörande för hur effektiva de blir, både som analys- och tankeverktyg i sig själva samt för att kommunicera det vi kommit fram till. Vi bör därför använda oss av alla till buds stående medel för att gestalta våra modeller. Då behöver vi både diagram och text, samt att vi låter diagram och text stödja varandra så mycket det bara går.

Diagram är för informationsmodeller först och främst alltid ett eller flera ER-diagram av något slag. Men också andra typer av diagram kan behövas, så som förekomstdiagram (instance diagrams) och tillståndsdiagram (state charts). Text innebär strukturerad text av olika slag.

Den amerikanske statistikern och grafikern Edward Tufte, som jag nämnt i tidigare artiklar, menar att detta är viktigt. De grafer som vi gör för att förmedla data, information eller kunskap, bör ha texter som är så tätt integrerade med själva grafen som det bara går. Bild och text ska samverka tätt.

Historien om förhållande mellan text och bild

Varför är vi så inställda på att separera text och bild? Det har nämligen inte alltid varit så. Det finns en historisk förklaring sägs det. Före den moderna tiden, före tryckkonsten, då man alltid skrev och ritade för hand var det vanligt att text och bild följdes åt på ett fullständigt integrerat sätt. Text och illustrationer löpte tillsammans på samma sidor i dokumenten.

Se exempel bild I och II nedan.

När så tryckkonsten kom på 1500-talet blev det tekniskt omöjligt att integrera text och bild på det sättet. Boktryckare tryckte text med hjälp av typer, först i trä och sedan i bly. Bildsnidare och gravörer tryckte bilder med hjälp av träsnitt och graverade plåtar. Bokbindare band ihop det hela till böcker. Illustrationerna hamnade på det sättet för sig själva i slutet av bandet.

Bild I: Nicolaus Copernicus: Diagram som illustrerar den heliocentriska teorin om solsystemet, cirka 1520.

Bild II: Leonardo da Vinci: Penna-och-bläckstudier av mänskligt foster, cirka 1510.

Integrera text och bild!

Idag är vi fria från den begränsningen som tryckerikonsten orsakade. Vi har nu teknik som ger oss alla möjligheter att kombinera text och illustrationer.

Men det finns en tröghet som låter föreställningen att vi ska hålla isär text och illustrationer leva kvar. I de modeller jag möter ser jag nästan alltid diagram för sig och text för sig.  I de lyckliga fall det finns text över huvud taget vill säga.

Men låt oss släppa den vanföreställningen och börja integrera text och bild.

Hur integrerar vi text och bild

Text och diagram ska samverka, vilket innebär att de behöver visas och hanteras tillsammans så gott det går.

Microsoft Word är ett utmärkt verktyg för att sätta samman text och bild till en helhet. Fast det fungerar bara för mindre diagram, som ryms på samma sida som åtföljande text.

I övrigt kan vi se till att ha förklarande texter i och i anslutning till våra diagram där så är lämpligt.

Exempel från informationsmodeller

Jag har i olika sammanhang strävat efter att integrera text och bild så mycket det går för att få till modeller som förmedlar mer kunskap och gör det på ett tydligare sätt. Jag visar i det följande några exempel från informationsmodeller som jag jobbat med i olika sammanhang. Jag vill visa hur man kan göra och vill också illustrera att det inte finns ett sätt utan vi måste vara kreativa och göra på olika sätt i olika sammanhang.

Bild III: Utsnitt av informationsmodell från bank: Förekomstdiagram med förklarande text. Modellen visar med exempel hur olika lokala avtalsstrukturer översätts till en global, för analys och rapportering.

 

Bild IV: Utsnitt av informationsmodell från försäkringsbolag: Förekomstdiagram med förklarande text. Förklarar med exempel de två olika typfallen av motorfordonsförsäkring.

 

Bild V: Utsnitt av informationsmodell från försäkringsbolag: ER-diagram med förklarande text. Förklarar hur försäkringsvillkor förekommer på olika nivåer i produkt- och avtalsstrukturen.

 

Bild VI: Utsnitt av informationsmodell från försäkringsbolag: ER-diagram med förklarande texter. Förklarar hur beloppen för skadeutbetalningar, premievolymer och försäkrade belopp rapporteras centralt.

 

Bild VII: Utsnitt av informationsmodell: ER-diagram med förklarande texter. Presenterar förslag på modell för bonushantering på en bank.

 

Bild VIII: Utsnitt av informationsmodell från bank: Beskrivning av möjliga värden för attributet som visar vilket tillstånd ett kundavtal befinner sig i. Hur tillstånden kan följa varandra över tid visas med ett tillståndsdiagram.

 

Bild IX: Utsnitt av informationsmodell från bank: Utsnitt av en scenariobeskrivning med text och åtföljande förekomstdiagram. Visar i en serie av händelser hur en dispyt om en betalningstransaktion hanteras.

 

Ett av många sätt för bättre modeller

Som sagt, för oss arkitekter är modeller av olika slag de centrala verktygen. Vårt jobb kokar ner till att analysera och beskriva verksamheter med hjälp av modeller av olika slag. Och att använda dessa modeller för att hjälpa och guida alla dessa som tillsammans utvecklar våra verksamheter.

Detta med att integrera text och bild är bara ett av många områden jag menar att vi behöver utveckla för att göra bättre modeller, de vill säga modeller som tjänar oss bättre i vårt arbete. Övriga idéer hittar du i de tidigare artiklarna jag skrivit, och mer kommer framöver.

Peter Tallungs

22.06.23