Modellmönster: Mätningar 

I de flesta organisationer görs mätningar av olika slag. I stort sett alla verksamheter blir mer och mer datadrivna, vilket innebär att en mängd olika typer av kvantitativa data samlas in och hanteras. Denna artikel tar upp några användbara mönster för att registrera mätningar. Exemplen är tagna från sjukvården, men mönstren är tillämpliga på alla slags verksamheter.    

/Peter Tallungs, IRM, 2021-10-14

 

Mönster 1: Specifika attribut per mätvärde

Det vanligaste sättet att registrera ett mätvärde i ett informationssystem är att registrera ett numeriskt värde i ett fält avsett för ett visst mätvärde.

Ett problem är att det vanligen inte anges vilken måttenhet som avses. Det har lett till fatala misstag många gånger.

Ett sätt att åtgärda detta är att alltid baka in namnet på måttenheten i attributnamnet. Det är ett enkelt och effektivt sätt att öka datakvaliteten och minska risken för missförstånd. Ändå är det sällan så görs. Kanske det ännu finns en kvardröjande uppfattning om att attributnamn måste vara korta. Men det var länge sedan vi hade den tekniska begränsningen i våra informationssystem.

 

 

Mönster 2: Entitet för mätvärde

I till exempel medicinska sammanhang vill man av säkerhetsskäl kunna registrera en mätning exakt som den gjordes, utan att behöva räkna om måttenhet. Då blir det användbart att introducera en särskild entitet för Mätvärde där vi ser måttenhet, värde och tecken som en sammanhållen enhet.

Monetära belopp kan hanteras på samma sätt. På det sättet kan man hantera flera valutor samtidigt.

 

Mönster 3: Omräkningsfaktor

Om vi som i föregående mönster har måttenheter som är explicit angivna i modellen så kan vi automatiskt omvandla ett mätvärde från en enhet till en annan, om vi har en Omräkningsfaktor. En sådan kan hantera de flesta omräkningar, dock inte alla. Till exempel Celsius till Fahrenheit kräver en formel. Dagar, månader och år konverterar inte heller så lätt till varandra, utan kräver lite mer avancerad omräkning.

Detta mönster är vanligt för automatisk omräkning av monetära belopp i olika valutor. Vanligen vill man hålla reda på valutakurser över tiden vilket gör att de behöver datumstämplas.

 

Mönster 4: Mätning

På ett sjukhus måste man kunna registrera många olika slags mätningar för samma patient. Då kan man inte ha ett attribut per möjlig mätning. Det skulle bli hundratals attribut, där de flesta förblir oanvända för en och samma patient.

En lösning är att betrakta alla saker som kan mätas (längd, vikt, blodsockernivå mm) som Typ av fenomen samt införa Mätning, en entitet för själva mätningen som görs. Vi kan då också lägga på attribut på mätningen, så som vem som gjorde den, när den gjordes och var.   

Det är värdefullt att dela in den del av modellen som är för mätningar i ett operativt plan och ett regelplan enligt ovan. Det operativa planet registrerar de mätningar som görs dagligen. Regelplanet representerar reglerna om vad som kan mätas och uppdateras endast då dessa ändras. Man kan också ha en lista av tillämpliga måttenheter för varje fenomen, för användarna att välja från. 

 

Kvantitativa och kvalitativa observationer

”Mätningar” är ett namn vi använder för kvantitativa observationer, det vill säga observationer vars resultat uttrycks som kvantitet eller antal av något slag. Nästa artikel breddar temat till att omfatta även kategoriobservationer, det vill säga observationer vars resultat uttrycks som tillhörande en kategori av något slag.

/Peter Tallungs, IRM

Peter Tallungs

21.10.14