Vad är en bra definition?

Skriva definitioner är en viktig del av vårt arbete när vi informationsmodellerar. Men det finns olika slags definitioner, och alla är inte lika bra. Vad vi ska söka efter när vi letar efter en bra definition? Och vad är en bra definition egentligen?

Nominell definition och riktig definition

När man försöker hitta en definition så bör man undvika det som kallas för nominell definition. En nominell definition är ingen riktig definition utan ersätter bara ett ord med ett annat ord eller ger en beskrivning av hur något ter sig utan att egentligen förklara innebörden för oss.

  • Exempel på en nominell definition: ”Åska är när det dundrar från molnen.”
  • Exempel på en riktig definition: ”Åska är elektriska urladdningar i jordens atmosfär som yttrar sig i ett uppflammande av ljus och ett skarpt eller mullrande ljud.”

Nominella definitioner är av begränsat värde och ska om möjligt undvikas.

Typer av definitioner

Vi kan dela in definitioner i ett stort antal typer, alla med fördelar och nackdelar. En del typer är riktiga definitioner medan andra endast är nominella.

Men vi kan inte alltid vara kräsna. Beroende på vilket begrepp vi definierar kan vi inte alltid hitta en riktig definition utan vi får ta det vi kan komma på, och som fungerar bäst.

Det är då bra att känna till vilka typer som kan finnas och reflektera över deras respektive styrkor och brister, och därmed grader av användbarhet.

Typ av definition Kommentar
Essentiell definition

Man finner först det generiska begreppet, sedan identifierar man hur det specifika begreppet skiljer sig från det generiska.

Exempel: ”En triangel är en plan figur innesluten av tre räta linjer.”

Detta är den klassiska perfekta definitionen, ända sedan Aristoteles.

Betraktad som den ideala formen, både i den klassiska logiken och av oss idag.

Fördelen är att definitionen bygger på hur vi förstår begrepp, det vill säga att vi förstår ett begrepp i relation till andra begrepp.

Nackdelen är att det fungerar endast för företeelser som kan ordnas i någon form av hierarkier.

Distinkt definition

Man bestämmer föremålets unika egenskaper.

Exempel: Piracy consists of any of the following acts:

a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or a private aircraft, and directed….

b) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph a).

Viktigt att täcka in så mycket som möjligt av de egenskaper som är viktiga både nu och vad som kan tänkas för framtiden.
Kausal definition – ändamål

Exempel: ”rapport till Finansinspektionen med sammanställning av försäkringspremier för året.”

Kan vara användbart som en del av en beskrivning. Bra att veta syftet med något.
Kausal definition – orsak

Exempel: ”tabell byggd i samband med DOB-projektet”

Kan vara användbart som en del av en beskrivning. Bra att veta historien bakom något. Kan fungera som startpunkt i dokumentationsarbetet.
Genetisk definition

Exempel: ”balans beräknad vid midnatt, varje bankdag”

Är åtminstone användbar information.

Bra att veta när, hur och var något skapas.

Kan vara en startpunkt i dokumentationsarbetet.

Slumpmässig definition

Bygger på egenskap som inte är företeelsens essentiella natur.

Exempel: ”Medarbetare på företaget är kvinna som..”

Inte en riktig definition men kan ändå vara användbart.

 

Ostensiv definition

Man visar på exempel.

Exempel: ”Storkund är kund som Ericsson, H&M eller Statoil”

Ofta användbart. Även illustration eller bild fungerar.
Stipulativ definition

Man ger en term en helt ny betydelse.

Exempel: ”med köp menar vi alla typer av betaltransaktioner”

En typ av nominell definition. Viktigt att vara tydlig med termens vanliga betydelse.
Legislativ definition

Specialfall av stipulativ definition. Vi skapar ett nytt begrepp.

Exempel: ”Customer Lifetime Value is the expected revenue for a Customer during its lifetime”

Inte en typ av nominell definition. Detta är vanligt i all slags modellering.

Termer som är omöjliga eller nästan omöjliga att definiera

Många av de vanligaste begreppen vi rör oss med är notoriskt svåra att ge en definition. Exempel: ”kvantitet”, ”kvalitet”, ”relation”, ”plats”, ”tid”, ”tillstånd”, ”aktivitet”. De karakteriseras av att de är grundläggande och mycket vanliga och har många synonymer. Men dessa behöver vi vanligen inte heller definiera. Vi kan förutsätta att den exakta betydelsen framgår av sammanhanget.

Vad vi önskar av en definition

Vad ska vi försöka uppnå med en definition? Det är inte så lätt alla gånger, men detta är i varje fall vad vi eftersöker. Ofta får vi göra avkall på dessa krav.

Ska vara en riktig definition, inte en nominell

Ordböcker har ofta nominella definitioner, men en informationsmodell är mer än en ordbok, det är mer som en lärobok eller ett lexikon.

Ska vara komplett

En bra test är att se om definitionen kan sättas i stället för termen som definieras.

Ska inte vara för smal, det vill säga den ska täcka allt som termen kan stå för

Detta är mer ett mål än ett absolut krav. Minsta krav är egentligen bara att när en definition publiceras ska den vara tillräckligt bra för att användas, och inte skapa problem.

Ska inte vara för bred, det vill säga den ska inte täcka mer än det termen kan stå för

Mycket generella definitioner är lätta att skriva, men inte särskilt hjälpsamma, och kan förvirra.

Ska vara korrekt

Ska kunna klargöra en tvetydig term

Därför kan det vara bra att ha med vilken betydelse termen inte har, det vill säga en eller flera homonymer.

Ska inte vara dunkel och otydlig i onödan

Ska kunna förstås lätt av person med rimlig kunskap i sammanhanget. Man kan i vissa sammanhang ha två definitioner, både en enkel att förstå och en mer precis. (Det väcker frågan vem vi skriver för: Mottagarna kommer mest troligt att vara kunskapsarbetarna i organisationen. Där måste vi anta en viss bakgrundskunskap.)

Ska inte vara tautologisk, eller med synonym

Exempel: ”En människa är en medlem av arten Homo sapiens”. Detta är ett vanligt fel. Den definitionen ger ingen information alls.

Ska inte vara cirkulär

Exempel: ”Dygn är en period på 24 timmar”. ”Timme är ett 24-dels dygn”.

Ska inte vara negativt formulerad (om den kan vara positiv)

En negativ formulering är ofta svårare att förstå.

Ska markera tvetydighet och oklarhet explicit

Verksamhetstermer kan ofta vara tvetydiga, eller oklara, för oss. Det är då viktigt att vi skriver ner att vi är osäkra på vad vi i dagsläget inte vet.

Ska inte räkna upp förekomster

Ofta har man räknat upp förekomster utan att de har något mer gemensamt än verksamhetens avsikt med dem. Det är då endast möjligt att fånga den avsikten.

Vad som är viktigt egentligen

Vi ska så klart sträva efter att skriva så bra definitioner som möjligt, och hela tiden träna på att bli bättre på detta. Men det viktiga när allt kommer till kritan är egentligen bara att definitionen är användbar, att det hjälper den som läser den att förstå vad termen står för.

Peter Tallungs

22.05.19