Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

Vår utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig kompetensen att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Det är, kort sagt, vad en verksamhetsarkitekt gör.

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att rätt system stödjer verksamheten. När det målet är uppnått når vi också ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Verksamhetsarkitektens roll är därmed central för en innovativ och lättrörlig organisation.

”Jag kommer att ha direkt nytta av mina nya kunskaper när jag nu tar en ny anställning som Business Architect. Kommer ingå i ett nyskapat team och i hur vi kommer att jobba ser jag att jag har mycket input till nu.”

Verksamhetsarkitekt – en avgörande roll

Certifierad verksamhetsarkitekt är en utbildning som ger dig förmågan att spela en avgörande roll i din verksamhets förändringsarbete. När affärsutvecklare, IT-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – det är då man behöver  en verksamhetsarkitekt. IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer, vilket kräver en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet. Följdaktligen även att man anskaffar rätt informationssystem. För att ställa rätt krav på informationstekniken är företagets processer och informationsmodeller ett av verksamhetsarkitektens viktigaste verktyg.

Teori och verklighet varvat med övning

Utbildningen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Vår utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Pedagogiskt sträcker sig verksamhetsarkitekt utbildningen längs en röd tråd –verksamhetsarkitekturprocessen – från insikten om att kvaliteten på verksamhetens information behöver förbättras – till ett fullt infört arbetssätt som succesivt förbättrar din organisations verksamhetsarkitektur och tar hem effekten av förbättringarna.

Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig:

 • redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan affärsutvecklingsprocessen och IT-processen.
 • insikt i behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur i verksamheten.
 • kompetens om vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrad verksamhetsarkitektur.
 • verktyg för att stödja affärs-/processutvecklare och IT-utvecklare i deras arbete.
 • förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap.
 • vetskap om hur du åstadkommer hög informationskvalitet med hjälp av IT.
 • kunskap om hur man tar fram strategiska informationsplaner, får återanvändbara komponenter eller SOA-tjänster – planering av organisationens applikationsportfölj.
 • inblick i hur du utvecklar verksamhetsmodeller som underlättar kommunikation med såväl verksamhetsexperter som IT-proffs.
 • förmågan att identifiera behov av framtida utveckling samt att initiera arbetet för att möta dessa behov utifrån en långsiktig verksamhetsutvecklingsplan som går i linje med organisationens mål och strategi.
 • metod för hur du lyckas med förändringsarbetet.
 • en introduktion till verksamhetsutvecklingsmetoden Vintergatan. Boken Vintergatan – din verksamhetskarta ingår i kurslitteraturen.

En kort presentation av utbildningens olika delar

Utbildningens upplägg

Studietiden omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader. Mellan avsnitten utför man enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

I priset ingår kursdokumentation och mat. Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller flera verksamheter.

Certifiering

Precis som namnet Certifierad verksamhetsarkitekt antyder, så ges möjlighet till certifiering; DFK-CVA. Det innebär att deltagande i utbildningen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, kan få stor nytta av denna utbildning. Kanske är din roll idag något av följande:

 • Verksamhetsutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Processutvecklare
 • Strategiansvarig
 • Projektledare
 • CIO

Praktisk information

Denna utbildning levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen

Utbildningstillfällen
Hösten 2021 startar 26 augusti – FULLBOKAD
Våren 2022 startar 3 februari

Plats: Stockholm & Online
Vid kvarvarande pandemi med restriktioner från FHM, kommer alla tillfällen att köras digitalt.

Pris: 89 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail: info(at)irm.se

FAQ

Verksamhetsarkitektens centrala roll är framförallt att stötta verksamhetens förändringsprocess. I ubildningen ger vi eleverna verktyg för att driva agil arkitektur, modularisering och skapa spelplaner där vi kan innovera och analysera olika handlingsalternativ vilket skapar ett ovärderligt beslutsunderlag för utvecklingsinitiativen.

Här är samsyn A och O. Om vi kan vara överens om hur nuläget ser ut så har vi goda förutsättningar för att få med alla på resan mot vårt önskade framtidsläge. Verksamhetsarkitekten kan skaffa sig förutsättningar för att skapa samsyn och gemensamma insikter genom att etablera spelplaner som kombinerar flera olika perspektiv. I utbildningen använder vi oss bl a av förmågekartor där sambanden mellan processer, information och värdeflöden är kommunikativa och visuellt lättillgängliga.

Här kan man nog ge lika många svar som det finns organisationer, men i stora drag handlar det om ett sätt att ta sig an komplexa problem, med utgångspunkt i ett designtänkande och verksamhetens kollektiva intelligens. I utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt får du de arbetssätt och verktyg för gestaltning och självorganisation som gör det möjligt.

Utbildningarna har många gemensamma nämnare, men i grova drag fokuserar verksamhetsarkitektutbildningen mer på förmågemodellering och informationsarkitektur, medan utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ägnar mer tid åt förändringsledning och tjänsteutveckling.

Har du en fråga?
Ställ den här så svarar vi så snart vi kan.

Relaterade utbildningar

Utbildningsledare

Lars Thomasson har mångårig konsulterfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Han är van vid, baserat på verksamhetens mål och behov, att utforma krav och att driva införandet av förändringar av teknik, information och arbetssätt.